ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 2 – Οδηγός επιδότησης αλλαγής συστήματος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Η ECOSYSTEM θέλοντας να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση σας για το ποσοστό επιδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την χρηματοδότηση σας από το πρόγραμμα του εξοικονομώ II για ηλιακούς θερ/νες και ηλιακά θερμικά συστήματα, αντλεί στοιχεία από τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” και μετά την δεύτερη τροποποίηση του τον Ιούνιο του 2018 του Υπουργείου Ενεργείας και Περιβάλλοντος και σας τα παραθέτει.

Ποσοστό επιχορήγησης:

Ο ωφελούμενος δικαιούχος ανάλογα με το οικογενειακό του εισόδημα δικαιούται ποσοστό επιχορήγησης από 60% εώς 70%.

  • Ηλιακό θερ/κό σύστημα,(ηλιακός θερ/νας) συλλέκτης ταμιευτήρας αποθήκευσης
    (Boiler) για παραγωγή Ζ.Ν.Χ.

Ποσό επιδότησης ανά αίτηση εώς 1.100 € . (Συμπεριλαμβάνονται εργατικά και υλικά τοποθέτησης).

  • Ηλιοθερμικό σύστημα συλλέκτη ταμιευτήρα αποθήκευσης (Boiler) βεβιασμένης
    ροής για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Ποσό επιδότησης: 3.000 € ανά αίτηση.

(Συμπεριλαμβάνονται εργατικά και υλικά τοποθέτησης).

  • Ηλιοθερμικό σύστημα παροχής Ζ.Ν.Χ. και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου.
    Ποσό επιδότησης: 10.000 € ανά αίτηση.

(Συμπεριλαμβάνονται εργατικά και υλικά τοποθέτησης).

Συνοδευτικά έγγραφα επιδότησης:

Το ηλιακό θερμοσιφωνικό (ηλιακός θερμ/νας) και το ηλιοθερμικό σύστημα βεβιασμένης ροής, συνοδεύονται από τα παρακάτω έγγραφα :

α)  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή του συστήματος όπου αναφέρεται το συνοδευτικό δελτίο αποστολής ότι σύστημα είναι εναρμονισμένο στις απαιτήσεις του προγράμματος.

β) Δελτίο προϊόντος του ταμιευτήρα (Boiler) όπου αναφέρονται η θεωρητική και πραγματική χωρητικότητα του, καθώς επίσης και οι ενεργειακές του απώλειες.

γ) Δελτίο προϊόντος του ηλιακού συλλέκτη όπου αναφέρεται ο Τύπος-το μοντέλο-η εμπορική του ονομασία και η επιφάνεια του.

δ)  Δελτίο προϊόντος ολόκληρου του ηλιακού θερμοσίφωνα που αποτελείται από το συγκεκριμμένο Boiler και ηλιακό συλλέκτη όπου αναγράφεται η ενεργειακή του απόδοση κατά Warmer και Colder σε κννΗ.

ε)   Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να είναι εγγεγραμμένος στον ιστότοπο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος (https://exoiKonomisi.ypen.gr).

στ) Να έχει αναρτημένα στο δικό του ιστότοπο (https://ecosystem.gr) τα δελτία προϊόντων που συνοδεύουν τις συσκευές του.

Όταν ο ωφελούμενος διαθέτει στον ενεργειακό επιθεωρητή τα προαναφερθέντα έγγραφα τότε και μόνο τότε μπορεί να επιδοτηθεί.